Khay trà

Một khúc gỗ cũ, dáng thanh, màu đã ngả sang tối, kích thước vừa đủ để xài làm cái khay đựng trà. Đồ này dùng để trên bàn hoặc trên phản ngồi uống đơn hoặc đôi người đều tiện.