Chọn kết hợp với Huyền và SSS tổ chức sự kiện này xuất phát từ suy nghĩ tôn trọng công việc thực hành thủ công của người thợ Việt Nam, đặc biệt là những người trẻ dám theo đuổi đam mê và suy nghĩ duy trì, phát huy nghề truyền thống cha ông để lại.